AQUATICFORUM
AQUATICFORUM A HOŞGELDİNİZ.FORUMDAN DAHA ETKİN YARARLANMAK İÇİN LÜTFEN GİRİŞ YAPINIZ.
▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓
▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓
▓▓▓▓▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ ▓▓▓▓▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▓▓▓▒▒▓▓▓▓▓▓
▓▓▓▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓ ▓▓▓▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓
▓▓▓▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓ ▓▓▓▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓
▓▓▓▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓ ▓▓▓▓▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▓▓▓▒▒▓▓▓▓▓▓
▓▓▓▓▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ ▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓
▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓

GIDA VE YEM AMAÇLI GENETİK YAPISI DEĞİŞTİRİLMİŞ ORGANİZMALAR VE ÜRÜNLERİNİN İTHALATI, İŞLENMESİ, İHRACATI, KONTROL VE DENETİMİNE DAİR YÖNETMELİK

Önceki başlık Sonraki başlık Aşağa gitmek

GIDA VE YEM AMAÇLI GENETİK YAPISI DEĞİŞTİRİLMİŞ ORGANİZMALAR VE ÜRÜNLERİNİN İTHALATI, İŞLENMESİ, İHRACATI, KONTROL VE DENETİMİNE DAİR YÖNETMELİK

Mesaj tarafından aquadmin Bir Salı Kas. 03, 2009 10:33 pm


26 Ekim 2009 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 27388

YÖNETMELİK


Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:

GIDA VE YEM AMAÇLI GENETİK YAPISI DEĞİŞTİRİLMİŞ
ORGANİZMALAR

VE ÜRÜNLERİNİN İTHALATI, İŞLENMESİ, İHRACATI, KONTROL ve DENETİMİNE DAİR YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, insan yaşamı ve
sağlığı, hayvan sağlığı ve refahı, tüketici çıkarları ve çevrenin en üst
düzeyde korunması için genetiği değiştirilmiş organizma ve ürünleri ile
genetiği değiştirilmiş organizma ve ürünlerini içeren gıda ve yem maddeleri
hakkında karar verme, işleme, ithalat, ihracat, izleme, tescil, etiketleme,
kontrol ve denetim ile ilgili usul ve esasları belirlemektir.


Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik;

a)Tohumluklar dışındaki genetiği değiştirilmiş organizma ve ürünleri ile
genetiği değiştirilmiş organizma ve ürünlerini içeren gıda ve yem maddeleri
hakkında karar verme, işleme, ithalat, ihracat, izleme, tescil, etiketleme,
kontrol ve denetim ile ilgili usul ve esasları kapsar.

b)Sağlık Bakanlığınca ruhsat veya izin verilen ürünleri kapsamaz.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 18/4/2006
tarihli ve 5488 sayılı Tarım Kanununun 10 uncu maddesi, 7/8/1991 tarihli ve
441 sayılı Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Kuruluş
ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 27/5/2004 tarihli ve 5179
sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde
Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun, 29/5/1973 tarihli ve 1734
sayılı Yem Kanunu ile 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin
Teknik Mevzuatın Hazırlanmasına Dair Kanuna dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a)Ayırıcı kimlik: Aktarılan her bir gen için bir kod ve her bir GDO için ise,
taşıdığı genin kodunu da içeren nümerik ve alfa nümerik kodlama sistemini,

b)Bakanlık: Tarım ve Köyişleri Bakanlığını,

c)GDO: Genetik yapısı değiştirilmiş organizmayı,

ç)Genetik yapısı değiştirilmiş organizma: Modern biyoteknoloji
kullanılarak genetik materyali değiştirilmiş olan, insan haricindeki
organizmayı,

d)GDO ve ürünleri: GDO, GDO içeren, GDO lardan
oluşan, GDO içerdiği hâlde GDO lardan oluşmayan
ve/veya kısmen veya tamamen GDO lardan elde edilen
ürünleri,

e)GDO lu gıda: GDO, GDO içeren veya GDO dan üretilen bileşen içeren veya GDO dan üretilen gıda
maddelerini,

f)GDO lu ürün: GDO, GDO içeren veya GDO dan üretilen bileşen içeren veya GDO dan üretilen
ürünleri,

g)GDO lu yem: GDO, GDO içeren veya GDO dan üretilen bileşen içeren veya GDO dan üretilen yem
maddelerini,

ğ)GDO suz eşdeğer ürün: Genetik değiştirme
teknolojisi uygulanmayan eşdeğer gıda veya yemi,

h)Gen sahibi: GDO ve ürünlerinde değiştirilmiş olan gen ya da genlerin patent
hakkını elinde tutanı,

ı)İzleme: Bir GDO ve ürününün, biyolojik çeşitlilik, bitki, hayvan ve insan
sağlığı üzerindeki etkilerini belirlemek üzere bir program dâhilinde
yürütülen gözlem, analiz ve kontrolleri,

i)İzlenebilirlik: GDO ve ürünlerinin, üretim ve dağıtım zinciri boyunca her
aşamada geriye dönük takibini, belirlenmesini ve tanımlanmasını,

j)KKGM: Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğünü,

k)Komite: Bu Yönetmelikle kuruluşu öngörülen bağımsız, bilimsel, teknik risk
değerlendirme komitesini,

l)Risk değerlendirme: GDO ve ürünlerinin, genetik değişiklikten dolayı, insan,
hayvan ve bitki sağlığı, biyolojik çeşitlilik ve çevre üzerinde, doğrudan
veya dolaylı, derhal veya gecikmeli sebep olabileceği risklerin ve risk
kaynağının olumsuz etkiye sebep olma potansiyelinin test, analiz, deneme gibi
bilimsel yöntemlerle belirlenmesi ve değerlendirilmesi sürecini,

m)Risk yönetimi: Risk değerlendirme sonucunda öngörülen ve/veya tahmin edilen
olumsuz etkilerin gerçekleşmesini önlemek veya gerçekleşmesi durumunda zararı
en az seviyede ve kontrol altında tutarak ortadan kaldırmak, GDO ve ürününün
izin verilen amaç ve kurallar dâhilinde kullanılmasını ve muamelesini
sağlamak amacıyla alınan önlemleri,

n)TAGEM: Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğünü,

o)TÜBİTAK: Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunu,

ö)TÜGEM: Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğünü,

p)Uzmanlar listesi: GDO ile ilgili çalışmalara yön verecek Bakanlık tarafından
oluşturulan uzman listesini ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler ve İzin Koşulları

Genel hükümler

MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerine aykırı olan GDO lu gıda ve yemlerin işleme ve tüketim amacıyla ithali,
piyasaya sürülmesi, tescili, ihracatı ve transit geçişleri yasaktır. Gümrük
idarelerince bu Yönetmelik kapsamındaki ürünler için GDO ya ilişkin ek bir
belge aranmaz.

(2) İthal edilen, üretilen veya dağıtımı yapılan GDO lu gıda veya yemin çevre, insan veya hayvan sağlığı
açısından olumsuzluğu tespit edildiğinde, gıda veya yem işletmecisi sağlığı
ve çevreyi korumak amacıyla gerekli tedbirleri almak, Bakanlığı, diğer ilgili
mercileri ve tüketicileri acilen bilgilendirmek ve söz konusu gıda veya yemi,
piyasadan geri çekmek zorundadır.

(3)GDO lu ürünlerin, bebek mamaları ve bebek
formülleri, devam mamaları ve devam formülleri ile bebek ve küçük çocuk ek
besinlerinde kullanılması yasaktır.

(4)İnsan ve hayvan tedavisinde kullanılan antibiyotiklere karşı direnç genleri
içeren GDO ve ürünlerinin ithalatı ve piyasaya sunulması yasaktır.

(5)Bakanlık, GDO lu gıda ve yemlerin ithalat ve ihracat
kapılarıyla ilgili gerektiğinde düzenleme yapabilir.

(6)Gıda veya yem, GDO lardan biri ya da birkaçını
toplamda en az % 0,9 oranında içeriyor ise, GDO lu
olarak kabul edilir.

(7)Gıda veya yemin % 0,5 ten fazla izin verilmeyen GDO içermesi halinde
ithalatına, işlenmesine, nakline, dağıtımına ve satışına izin verilmez.


(8)GDO suz ürünlerin etiketinde ürünün GDO suz olduğuna dair ifadeler bulunamaz.

(9)Bu Yönetmelikte yer almayan hususlarda Bakanlık her türlü düzenlemeyi yapmaya
ve tedbiri almaya yetkilidir.

İzin koşulları

MADDE 6 – (1) Her bir GDO için, bilimsel esaslara göre
değiştirilmiş gen ya da genler esas alınarak bir defaya mahsus olmak üzere
Komiteler tarafından risk değerlendirmesi yapılır.

(2)Her bir risk değerlendirmesinin sonucuna göre GDO lu
gıda veya yemin çevre, insan veya hayvan sağlığı ile diğer inceleme
konularında herhangi bir olumsuzluğun tespit edilmediğine dair bir karar
belgesi hazırlanır. Karar belgesi en az aşağıdaki hususları içerir:

a)İznin geçerlilik süresi,

b)GDO ve ürünlerinin ithalatı için uygulanacak kural ve işlemler,

c)Kullanım amacı ve kısıtlamalar,

ç)Risk yönetimi, piyasa denetimi ve gerektiğinde aşamalı üretim planlaması,

d)İzleme ve izlenebilirlik koşulları,

e)Belgeleme ve etiketleme koşulları,

f)Ambalajlama, taşıma, muhafaza ve nakil kuralları,

g)İşleme ile atık ve artık arıtım ve imha koşulları,

ğ)Güvenlik ve acil durum tedbirleri,

h)Kullanım ile ilgili yıllık raporlama koşulları,

ı)Devir ve/veya kullandırmaya ilişkin koşulları,

i)Tedarik ve amaca göre kullanım ve işleme koşulları.

(3)Bakanlık onaydan önce, GDO ile ilgili Komite kararını kamuoyunun görüşlerine
açabilir.

(4)Komitenin kararı, Bakanlık onayından sonra yürürlüğe girer.

(5)Bakanlık, izin verilen GDO ve diğer GDO larla
ilgili bilgileri Bakanlık internet sitesinde yayımlar.

(6)İzin verilen GDO ve ürünlerinin kayıt altına alınması ve ürünün her aşamada
takibinin sağlanması amacıyla, GDO ve ürünlerini ithal edenler, işleyenler ve
piyasaya sunanlar Bakanlığa beyanda bulunmak, GDO ve ürünlerini GDO
içerdiğine dair belgeler eşliğinde nakletmek, taşımak ve etiketleme
kurallarını uygulamakla yükümlüdür.

(7)İzin, karar belgesinde belirtilen koşulların ihlali veya olası zarar ve
risklerle ilgili yeni bilimsel bilgilerin edinilmesi, kullanım sonucunda
olumsuz sonuçların ortaya çıkması durumunda, Bakanlıkça iptal edilir. İzni
iptal edilen GDO ve ürünleri toplatılır ve imha edilir.

(8)Karar belgesinde belirtilen hususlara uyulmaması hâlinde izin iptal edilir.
İznin iptal gerekçesine göre idari yaptırımlar uygulanır.

(9)GDO lu ürünler, izin verilen amaçlar dışında
kullanılamaz.

(10)Gen sahibi, GDO ve ürünleriyle ilgili olarak yeni bir risk ya da risk
şüphesini öğrendiği takdirde durumu derhal Bakanlığa rapor etmek ve tedbir
almakla yükümlüdür.

(11)Gen sahibi, aldığı izne konu olan GDO ve ürünlerinin satışı ve dağıtımı
sırasında taşıma, depolama, işleme ve ambalajlama gibi işlemlere ilişkin
güvenlik kuralları ve tedbirler hakkında alıcıları bilgilendirmekle
yükümlüdür.


En son aquadmin tarafından Cuma Kas. 06, 2009 11:30 am tarihinde değiştirildi, toplamda 1 kere değiştirildi
avatar
aquadmin
SİTE YÖNETİCİSİ
SİTE YÖNETİCİSİ

Erkek
Mesaj Sayısı : 398
Yaş : 43
Nerden : AQUATICFORUM
Lakap : MrFish
Reputation : 25
Points : 533
Kayıt tarihi : 22/01/08

http://www.aquaticforum.tk

Sayfa başına dön Aşağa gitmek

Geri: GIDA VE YEM AMAÇLI GENETİK YAPISI DEĞİŞTİRİLMİŞ ORGANİZMALAR VE ÜRÜNLERİNİN İTHALATI, İŞLENMESİ, İHRACATI, KONTROL VE DENETİMİNE DAİR YÖNETMELİK

Mesaj tarafından aquadmin Bir Salı Kas. 03, 2009 10:33 pm

ÜÇÜNCÜ BÖLÜMKomite, Başvuru ve Çalışma GruplarıKomiteMADDE 7 – (1) Bakanlık tarafından GDO ile ilgili bilimsel ve
teknik verileri araştıracak, yorumlayacak ve görüş oluşturacak, görev
süreleri iki yıl olan uzmanlar listesi teşkil edilir. Uzmanlar listesi,
Bakanlık TAGEM, TÜGEM, KKGM birimlerinden temsilciler ile üniversiteler,
TÜBİTAK ve araştırma enstitülerinde görevli konu ile ilgili uzman veya
öğretim üyelerinden oluşur. Uzmanlar listesinden Bakanlık tarafından
belirlenecek on bir üyeden oluşacak bir komite her bir başvuru için ayrıca
oluşturulur.(2)
Komitenin sekretaryası TAGEM tarafından yürütülür. Komite TAGEM in daveti
üzerine toplanır.(3)
Komite en az dokuz üye ile toplanır. Komite her başvuru için bir başkan
seçer. Kararlar üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır. Lehte ve
aleyhteki kararların gerekçeleri sahipleri tarafından yazılıp imzalanarak,
karar ekinde yer almak üzere başkana teslim edilir.(4)
Komite, başvuruları toplantının ilk gününden başlamak üzere doksan gün içinde
karara bağlamak zorundadır. Ek bilgi ve belge istendiğinde bu süre
durdurulur. Komite tarafından ek bilgi ve belgenin talep edilmesi durumunda
ek bilgi ve belgenin en fazla otuz gün içerisinde tamamlanması zorunludur.(5)
Komitenin başvuruyu reddetmesi durumunda aynı ürün için ret tarihinden
itibaren bir yıl dolmadan ve yeni bilimsel veri ve bulgular sunulmadan
yeniden başvuru yapılamaz.(6)
Komiteye sunulan bilgilerin üçüncü şahıslarla veya kamuoyuyla paylaşılması,
başvuru sahibinin talebi dikkate alınarak Komitenin iznine tabidir.(7)
Komite, her türlü iş ve işlemlerinde Bakanlığa karşı sorumludur.Komitenin görev ve yetkileriMADDE 8 – (1) Komitenin görev, yetki ve yükümlülükleri aşağıda
belirtilmiştir:a)
Yapılan başvurularla ilgili değerlendirmeler yapmak, hazırlanan raporu
Bakanlığa sunmak,b)
Yapılan bir başvuru ile ilgili olarak işlem sürecinde Bakanlık izni olmadan
herhangi bir açıklama yapmamak, bilgi ve belge vermemek,c)
İhtiyaç duyması hâlinde uzmanlar listesinden danışma amacıyla uzmanlardan bir
veya birkaçını, en çok iki defa olmak kaydıyla toplantılara davet etmek.BaşvuruMADDE 9 – (1) GDO lu ürünün Komite
tarafından ilk değerlendirilmesinin yapılması amacıyla gen sahibi, aşağıdaki
bilgi ve belgelerle Bakanlığa başvuruda bulunmak zorundadır.a)
GDO nun yapısında değişikliğe neden olan gen veya
genlerle ilgili bilgi ve belgeler,b)
GDO nun tespitinde kullanılacak yöntem ve referans
materyal ile tespit için yapılacak iş ve işlemleri kolaylaştıracak her türlü
bilgi, belge ve destekleyici doküman,c)
Ayırıcı kimlik bilgileri,ç)
GDO ile ilgili risk değerlendirmeye esas bilgi ve bilimsel çalışma sonuçları,d)
Kullanım amacı ve kısıtlamalarla ilgili talep ve bu talebi destekleyen bilgi
ve belgeler,e)
Kullanım ve üretim koşullarını açıklayan bilgi ve belgeler,f)
Risk yönetimi, otokontrol ve üretim planlaması ile ilgili bilgi ve belgeler,g)
İzleme ve izlenebilirlik koşullarının nasıl olacağını açıklayıcı bilgi ve belgeler,ğ)
İşleme sonucu atık ve artıkların arıtım ve imha koşullarını açıklayıcı bilgi
ve belgeler,h)
Güvenlik ve acil durum tedbir planı ve uygulamaları ile ilgili açıklayıcı
bilgi ve belgeler,ı) Devir
veya kullandırmaya müsaade edilip edilmeyeceği, müsaade edilmesi durumunda
uyulması öngörülen şartlar,i)
Başvuru yapılan GDO lu gıda veya yemin taşıma,
muhafaza ve nakil koşulları,j)
Başvuru yapılan gen veya genlerin, geliştirilmiş oldukları ülkede başvuru
yılından en az üç yıl öncesinde tescil edildiğini, piyasada satışının serbest
olduğunu gösterir bilgi ve yetkili mercilerden alınmış onaylı belgeler,k)
Çeşidin başta tescil edildiği ülke olmak üzere ilgili mevzuatın uygulanmakta
olduğu ülkelerde de ticari olarak üretildiğini gösterir bilgi ve yetkili
mercilerden alınmış onaylı belgeler,l)
Türkiye flora ve faunası için potansiyel bir tehlike
oluşturmasını engellemek üzere GDO nun Türkiye’de
yakın akraba ve yabanileri olan türlere ait olmadığını gösterir bilgi ve
belgeler.(2)
Komite, gerek gördüğü durumlarda ek bilgi ve belgeler de isteyebilir.(3)
Komite tarafından istenilen belge ve bilgilerin süresi içinde temin
edilmemesi durumunda başvuru reddedilir.(4)
Yapılan bir başvurunun sonucu diğer başvurular için emsal teşkil etmez.
Yapılan bir başvuruya verilen izin başvurulan ve takip eden ithalatlar için
geçerlidir. Ancak, ithalatın gerçekleştirilebilmesi için ilgili diğer mevzuat
hükümlerinin de yerine getirilmesi zorunludur.Çalışma gruplarıMADDE 10 – (1) Aşağıdaki konularda çalışma yapmak üzere;
uzmanlar listesinden oluşan, üye sayısı ve çalışma süresi TAGEM tarafından
belirlenen çalışma grupları kurulabilir:a)
Uluslararası gelişmeleri izleyerek ülkenin GDO ve ürünleriyle ilgili politika
ve stratejileri için önerilerde bulunmak,b)
Hassas tüketici grupları için GDO ve ürünleriyle ilgili değerlendirmeler
yaparak tavsiyelerde bulunmak,c)
Uluslararası kullanımda bulunan GDO ve ürünleriyle ilgili değerlendirmeler
yaparak Bakanlığa önerilerde bulunmak,ç)
GDO çalışması yapılmış ve üretime sunulmuş riskli ürünleri belirleyerek
ilgili kurumları bilgilendirmek,d) Biyogüvenlikle ilgili yakın, orta ve uzun vadeli risk
senaryoları hazırlamak ve bunlarla ilgili çözüm önerileri sunmak,e)
Ülke ihtiyaçları dikkate alınarak, özellikle acil durum tedbirleri ile ilgili
önerilerde bulunmak.DÖRDÜNCÜ BÖLÜMGDO lu Ürünlerin İthalatı,
İşlenmesi ve Depolanması, İhracatı, Etiketlenmesi,İzleme ve İzlenebilirlik, Denetim ve KontrolüİthalatMADDE 11 – (1) Komite tarafından değerlendirilmesi yapılarak
Karar belgesinde ithalatı uygun görülmüş GDO ve ürünlerinin ithalatında
aşağıdaki hususlar dikkate alınır:a)
GDO ve ürünlerinin üretildiği ülkenin yetkili otoritesinden parti numarası,
miktarı ve GDO çeşidini belirten belge aranır.b)
Ürünün üretildiği ülke dışında başka bir ülkeden yüklenmesi durumunda üretici
ülkenin vermiş olduğu belgeyle beraber yüklendiği ülkenin yetkili
otoritesince düzenlenmiş, parti numarası, miktarı ve GDO çeşidini belirten
belge aranır.c)
Bakanlık, kontrol ve denetim amaçlı analizler yapabilir.ç)
Yapılacak analizlerin sıklığı, risk esasına göre Bakanlıkça belirlenir.(2)
GDO riski taşıyan ancak, GDO suz ürün olduğu
taahhüt edilen ürünlerin ithalatında aşağıdaki esaslar uygulanır:a)
İthalatta, GDO riski taşıması nedeniyle analize tabi tutulacak ürünler ve
bunların sıklıkları Bakanlık onayı ile belirlenir. Gerektiğinde yine Bakanlık
onayı ile güncellenir.b) Belirlenen
analiz sıklıklarına göre ürünlerin analizi yaptırılır. Analiz sonucunun uygun
olması durumunda söz konusu ürünlerin ülkeye girişine izin verilir.c)
Yapılan analiz sonucunda GDO lu olduğu tespit
edilen ürünün ülkeye girişine izin verilmez. Söz konusu ithalatçı ve
ihracatçı firma ve ülke risk listesine alınır.(3)
Tespit ve kontrol işlemleri için istenecek her türlü analiz yöntemi ve
analizlerde kullanılan özel ürünler de dâhil, bilgi, belge, ürün ve malzemeyi
temin etmekle ithalatçı yükümlüdür.GDO lu
ürünlerin işlenmesi ve depolanması
MADDE 12 – (1) İthal edilen GDO ve ürünlerinin gıda veya yem
maddelerinin üretiminde kullanılabilmesi için bu ürünlerin izin, ruhsat ve
tescil başvurularında gıda veya yem işletmecisi, gıda veya yem mevzuatında belirtilenlere
ilave olarak aşağıda belirtilen şartları sağlamak zorundadır:a)
Hammadde olarak kullanmak üzere temin ettiği GDO ve ürünleri ile ilgili
aşağıdaki bilgi ve belgeleri bir ay içerisinde Bakanlığa vermek;1)
Ürünü kimden, ne miktarda temin ettiği ile ilgili bilgiler,2)
Bu ürünlerin ne amaçla kullanılacağı,3)
Etiket ve/veya GDO ve ürünlerinin beraberinde taşınması zorunlu belgelerin
sureti.b)
GDO suz gıda veya yem, GDO lu
gıda veya yemin işlendiği hattan farklı bir hatta üretilmeli ve depolanmalıdır.
Aynı üretim hattının kullanılması durumunda, üretim hattında gerekli
temizliği yapmak,c)
İşleme sonrası risklerin öngörülmesi hâlinde acil tedbir planları, muhafaza
ve nakil koşullarıyla ilgili ek tedbirleri Bakanlığa bildirmek,ç)
Atık ve artıkların güvenli arıtım ve imha koşullarını belirleyerek Bakanlığa
bildirmek.GDO lu
ürünlerin ihracatı
MADDE 13 – (1) İhracatta alıcı ülkenin talebi doğrultusunda
işlem yapılır. Alıcı ülkenin GDO ile ilgili talebinin olmaması durumunda
genel ihracat mevzuatına göre işlemler gerçekleştirilir.Gıdaların etiketlenmesiMADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerine göre izin verilen GDO lu gıdaların % 0,9 un üzerinde GDO içermesi hâlinde, 16/11/1997 tarihli ve 23172 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğinde yer alan gerekliliklere ilave olarak
aşağıdaki hususlar çerçevesinde etiketlenmeleri zorunludur.a)
GDO lu gıdanın tek bileşenden oluşması durumunda
“genetik olarak değiştirilmiştir” veya ürün ismi ya da hammaddenin ismi
“genetik olarak değiştirilmiş ...........’den
üretilmiştir” ifadesi ile birlikte etiket üzerinde yer almak zorundadır.b)
GDO lu gıdanın birden fazla bileşen ihtiva etmesi
durumunda, ürün ismi ya da bileşen ismi, “genetik olarak değiştirilmiş ..........” veya “genetik olarak değiştirilmiş
….......’den üretilmiştir” ifadeleri ile birlikte bileşen listesinde söz
konusu bileşenden hemen sonra gelecek şekilde parantez içerisinde yer almak
zorunda olup, parantez içindeki ifade diğer bileşenlerle aynı karakter
büyüklüğünde olmalıdır.c)
GDO lu dökme gıdaların beraberinde, etiket
bilgilerini içeren belge bulundurulmak zorundadır.ç)
Yukarıda belirtilen etiketleme gerekliliklerinin yanı sıra, GDO lu gıdaların GDO suz eşdeğer
ürünlerden; bileşimi, beslenme etkileri veya beslenme değeri, kullanım amacı
açısından farklılık gösterdiği durumlarda, bu hususlar etiket üzerinde
belirtilmelidir. Besin bileşeninde farklılık gösteren GDO lu
gıdalarda, beslenme etiketlemesi yapılması zorunludur.d)
GDO lu gıdaların GDO suz
eşdeğer ürünlerden farklı olması durumunda, tüketilmesi sonucunda sağlık
riski oluşturabilecek tüketici gruplarına ait uyarıların etiket üzerinde
belirtilmesi zorunludur.e)
GDO kullanılarak elde edilen gıdanın GDO suz
eşdeğerinin olmaması durumunda, söz konusu ürünün doğası ve özelliklerine ait
bilgilerin Türk Gıda Kodeksinde belirtilen hükümlere uygun olarak etiket
üzerinde belirtilmesi zorunludur.Yemlerin etiketlenmesiMADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerine göre, yem veya yemlik
madde olarak kullanımına izin verilen GDO lu
yemlerin % 0,9 un üzerinde GDO içermesi hâlinde, yem mevzuatında yer alan
etiket gerekliliklerine ilave olarak aşağıdaki şekilde etiketlenmesi
zorunludur.a)
GDO lu yemin özel adının yanında parantez içinde
“genetik olarak değiştirilmiş ………” ifadesi
bulunmalıdır. Bu ifade yem bileşen listesi altında dip not olarak da yer
alabilir. Bu durumda yazı karakter büyüklüğünün listede belirtilen ürünlerin
karakter büyüklüğünden az olmaması gerekir.b)
GDO dan elde edilen yemin adının yanında parantez
içinde “genetik olarak değiştirilmiş ………’den elde edilmiştir” ifadesi yer
almalıdır. Bu ifade yem bileşen listesi altında dip not olarak da yer
alabilir. Bu durumda yazı karakter büyüklüğünün listede belirtilen ürünlerin
karakter büyüklüğünden az olmaması gerekir.c)
GDO lu dökme yemlerin beraberinde, etiket
bilgilerini içeren belge bulundurulmak zorundadır.ç)
GDO lu yemin GDO suz
eşdeğerinden farklı olması hâlinde bileşiminin, besleme özelliklerinin, kullanım
amacının, belirli hayvan türü ya da kategorisi için yapılan sağlık
beyanlarının etiket üzerinde bulundurulması zorunludur.d)
GDO lu yemin GDO suz
eşdeğeri yok ise, o yemin yapısı ve karakteristikleri ile ilgili uygun
bilgilerin etiket üzerinde bulundurulması zorunludur.İzleme ve izlenebilirlikMADDE 16 – (1) GDO ve ürünlerini ithal veya ihraç eden, işleyen,
depolayan, dağıtan ve tüketime sunanlar, son tüketiciye ulaşıncaya kadar olan
süreçte gerekli kayıtları tutmak ve izlenebilirliği sağlamak, ayırıcı kimlik
numarası ile ilgili tüm bilgi ve belgeleri ürün ile birlikte bulundurmak
zorundadır.(2)
GDO ve ürünlerini ithal veya ihraç eden, işleyen, depolayan, dağıtan ve
tüketime sunanların, ürünlerle ilgili bilgi ve belgeleri yirmi yıl saklaması
ve bu belgelerle ilgili bir kayıt sistemine sahip olması zorunludur.(3)
GDO ve ürünleri ile ilgili olarak karar belgesinde belirtilen koşullara
uyulup uyulmadığı Bakanlık tarafından görevlendirilen birimler tarafından
izlenir. Şikâyet durumunda Bakanlık tarafından görevlendirilen birimler bu
Yönetmelik hükümleri ile birlikte ilgili mevzuata göre işlem yapar.Denetim ve kontrolMADDE 17 – (1) GDO ve ürünlerinin denetim ve kontrolleri bu
Yönetmelik hükümleri ile birlikte ilgili mevzuata göre yapılır.BEŞİNCİ BÖLÜMÇeşitli ve Son HükümlerNumune alma ve analizMADDE 18 – (1) GDO lu gıda ve yemin
numune alma ve laboratuvar analizleri ile ilgili
usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.İdari YaptırımlarMADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerine aykırı hareket edenler
hakkında;a)
4703 sayılı Kanunun 11 inci ve 12 nci maddeleri,b)
5179 sayılı Kanunun 29 uncu maddesi,c)
1734 sayılı Kanunun 12 nci, 13 üncü, 14 üncü
maddeleriuyarınca işlem tesis edilir.YürürlükMADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.Yürütme

MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.


KAYNAK:RESMİ GAZETE

_________________avatar
aquadmin
SİTE YÖNETİCİSİ
SİTE YÖNETİCİSİ

Erkek
Mesaj Sayısı : 398
Yaş : 43
Nerden : AQUATICFORUM
Lakap : MrFish
Reputation : 25
Points : 533
Kayıt tarihi : 22/01/08

http://www.aquaticforum.tk

Sayfa başına dön Aşağa gitmek

Önceki başlık Sonraki başlık Sayfa başına dön

- Similar topics

 
Bu forumun müsaadesi var:
Bu forumdaki mesajlara cevap veremezsiniz